Affärskoncept

Affärsidé

Arlandastad Groups affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Arbetet sker genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners och en stark förankring i samhället.

Vision

Arlandastad Groups vision är att verka för att skapa värde på lång sikt genom att vara den självklara acceleratorn i områden med potential. Det betyder att vi har helheten i fokus och verkar tillsammans med partners och samhälle för att skapa synergier. Genom unik affärsutvecklingsmodell, stark kompetens, hög kreativitet och finansiella muskler förvärvar och förädlar vi för en mer hållbar framtid.

Strategi och affärsmodell

Arlandastad Group fokuserar på att utveckla attraktiva konceptuella plattformar med verksamheter som får ett mervärde av att verka tillsammans och inom samma område. Det innebär att Arlandastad Group inte enbart fokuserar på produktion och förvaltning, utan strävar efter att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara plattformar och mötesplatser där bolag och andra intressenter kan verka tillsammans i effektiva samarbeten samt realisera synergier. Bolagets affärsutvecklingskompetens bottnar i gedigen erfarenhet och kunskap kring processer för att vidareutveckla områden till dess fulla potential. Genom en förståelse för vad som passar platsen och samhällets förutsättningar skapar Arlandastad Group ett långsiktigt och hållbart värde.

Bolagets affärsmodell kan delas upp i fem steg:

  • Markförvärv
  • Detaljplanearbete och utveckling av infrastruktur och byggrätter
  • Konceptutveckling
  • Byggnation
  • Förvaltning eller avyttring
Arlandastad Groups Affärsutvecklingsmodell

Om det är attraktivt från ett finansiellt eller ett kommersiellt perspektiv kan Arlandastad Group även komma att avyttra förvaltningsfastigheter efter färdigställande.