Utvalda finansiella nyckeltal

 1 januari - 30 juni1 januari - 31 december
KSEK (om ej annat anges)2021202020202019
Nyckeltal definierade i enlighet med IFRS    
Nettoomsättning78 81953 563118 524100 794
Periodens resultat-33 086-86 859496 146515 990
Resultat per aktie, kr*-0,6-1,69,29,6
     
Alternativa nyckeltal    
Resultat före skatt-34 278-103 896650 624651 023
Avkastning eget kapital, %E/TE/T1519
Aktuellt substansvärde (NAV) per aktie, kr*78668167
Belåningsgrad fastigheter, %27282727
Bruttoresultat fastighetsförvaltning14 31223 29331 82971 720
Soliditet, %59575960
Fastighetskostnader24 68014 73830 67729 074
Hyresintäkter38 99238 03162 506100 794
Överskottsgrad, %52616071

*Justerat för split som beslut på årsstämma 19 maj 2021

 

Definitioner

Definitioner av alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS.

NyckeltalDefinitionSyfte
Avkastning på eget kapital, %Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.Nyckeltalet presenteras med syfte att visa på den avkastning som genereras på det egna kapitalet och följa verksamhetens lönsamhet samt kapitaleffektivitet. 
Aktuellt substansvärde (NAV) per aktie, krTillgångar, justerat med verkligt värde på hela fastighetsbeståndet, minskat med skulder och med återläggning av uppskjuten skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.Mått som visar aktieägares andel av Bolagets egna kapital.
Belåningsgrad fastigheter, %Räntebärande skulder exklusive skuld för finansiell leasing i procent av fastighetsportföljens verkliga värde vid periodens slut.Nyckeltalet visar hur högt/lågt fastighetsbeståndet är belånat. 
Bruttoresultat fastighetsförvaltningHyresintäkter minus kostnader för fastighetsförvaltning samt avskrivningar på rörelsefastigheter.Mått som visar på förvaltningsverksamhetens intjäningsförmåga efter förvaltningskostnader och avskrivningar på rörelsefastigheter.
Resultat före skattPeriodens resultat före skattMått som visar aktieägarens andel av Bolagets resultat.
Soliditet, %Redovisat eget kapital vid periodens utgång i procent av balansomslutningen. Används för att belysa Bolagets finansiella stabilitet.Nyckeltalet visar hur stor andel av balansomslutningen som består av eget kapital och ger investeraren en uppfattning och underlag för bedömning av Bolagets kapitalstruktur.
FastighetskostnaderI posten ingår såväl direkta fastighetskostnader så som kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld, fastighetsskatt som avskrivning på rörelsefastigheter.Måttet visar Bolagets kostnader relaterade till Bolagets förvaltnings- och rörelsefastigheter. 
HyresintäkterDebiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme, el och fastighetsskatt.Mått som visar Bolagets hyresintäkter.
HyresvärdeKontrakterade årshyror inklusive hyrestillägg och bedömd marknadshyra för vakanta ytor i befintligt skick. Används för att belysa koncernens intäktspotential.Mått som visar Bolagets hyresvärde.
Överskottsgrad, %Hyresintäkter minus fastighetskostnader dividerat med hyresintäkter. Nyckeltalet funkar som kompletterande mått på koncernens resultat före beaktning av finansiella intäkter och kostnader, generella administrationskostnader samt orealiserade värdeförändringar.