Utvalda finansiella nyckeltal

 Januari - juniJanuari - december
 202320222021202320222021
Intäkter, Mkr210,3131,178,8421,7295,9199,3
Bruttoresultat, Mkr49,539,326,6111,968,474,4
Förändring i underliggande hyresvärde, %14,9 %25,4 %3 %27,9 %29,5 %9 %
Överskottsgrad, %57 %67 %60 %79 %66 %66 %
Resultat före värdeförändringar, Mkr-49,0317,8-19,4-89,5269,9-40,8
Realiserade värdeförändringar fastigheter, Mkr-70--91,5-
Orealiserade värdeförändringar fastigheter, Mkr69,0280,8-14,9-40,155,1281,0
Periodens resultat, Mkr-25,2680,9-33,1-127,4486,6176,4
Resultat per aktie före utspädning, kr0,410,8-3,5-2,07,73,0
Resultat per aktie efter utspädning, kr0,410,8-3,5-2,07,73,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr-78,7-98,0-16-106,3-93,1-16,4
Marknadsvärde fastigheter, Mkr6621674957666 5156 5846166
Belåningsgrad, fastigheter, %25 %23 %27 %25 %25 %25 %
Substansvärde (NAV) per aktie, kr*889469868981
Avkastning på eget kapital, %-5 %21 %16 %-3 %11 %5 %

*Historik omräknad till aktuellt antal aktier per 30 juni 2022

 

Definitioner

NyckeltalDefinition
Avkastning på eget kapital, %Periodens resultat efter skatt senaste tolvmånaders perioden i
procent av genomsnittligt eget kapital.
Substansvärde (NAV) per aktie, krRedovisat eget kapital justerat för verkligt värde på hela fastighetsbeståndet med återläggning av uppskjuten skatt, dividerat med antal utestående aktier vid periodens utgång. Substansvärde (NAV) används för att ge intressenter information om Arlandastad Groups långsiktiga substansvärde per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt.
Belåningsgrad fastigheter, %Räntebärande skulder exklusive skuld för finansiell leasing i procent av fastighetsportföljens verkliga värde vid periodens slut.
Antal utestående aktierAntal registrerade aktier vid periodens slut.
BruttoresultatHyresintäkter och intäkter från operativa bolag minus kostnader för fastighetsförvaltning inklusive avskrivning på rörelsefastigheter och kostnader för drift av den operativa verksamheten.
Medelantal utestående aktierGenomsnitt antal utestående aktier under periodens slut.
Resultat per aktie, krPeriodens resultat dividerat med medelantal utestående aktier
för perioden.
Förändring av underliggande hyresvärdeÅrets förändring i kontrakterat hyresvärde i förhållande till föregående
års kontrakterade hyresvärde.
HyresintäkterDebiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme, el
och fastighetsskatt.
HyresvärdeKontrakterade årshyror exklusive hyrestillägg. Används för att
belysa koncernens intäktspotential.
ÖverskottsgradDriftnetto, ej inkluderat avskrivningar på rörelsefastigheter, i
segment fastighetsförvaltning i procent av redovisade hyresintäkter.