Bolagsordning

Bolagsordning för Arlandastad Group AB (publ) (org.nr 556694-0978)


1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Arlandastad Group AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och fastighetsbolag jämte direkt eller indirekt genom koncernbolag bedriva utbildnings-, konferens- och mässverksamhet samt flygplatsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 512 587,008 kronor och till högst 2.050.348,032 kronor.

5 § Antal aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 56 954 112 och till högst 227 816 448.

6 § Bolagets räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

7 § Styrelsen
Styrelsen ska, bestå av lägst tre (3) styrelseledamot och högst tio (10) styrelseledamöter med högst fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8 § Revisorer
Bolagets ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter.

9 § Ärenden på årsstämman

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;

8. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
9. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter; och
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

11 § Anmälan och deltagande i bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges (högst två). Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

12 § Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

13 § Ort och plats för bolagsstämman
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, men får även hållas i Sigtuna kommun och Nyköpings kommun samt digitalt.

14 § Avstämningsregister
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument respektive den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

bolagsordning-arlandastad-group-ab.pdf