Koncernledning

Koncernledningen i Arlandastad Group består av fem personer under ledning av VD Dieter Sand. Koncernledningen består av VD, CFO, Chef Fastighetsförädling, Kommunikationschef och HR- och hållbarhetschef. 

Koncernledningen håller månadsvisa möten för att följa upp koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning.

Presentation av koncernledningen

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

dieter.sand [at]arlandastad.se 0046 72 225 37 71 + Read more

Dieter Sand, CEO, född 1970

Utbildning: Dieter Sand har två examen från Chalmers Tekniska Högskola, en Civilingenjörsutbildning, Väg och Vatten, samt en högskoleingenjörsutbildning, Byggteknik. Dieter har även studerat ekonomi på Uppsala universitet.

Övriga betydande pågående uppdrag: Utöver styrelserepresentation i ett flertal dotterbolag inom koncernen sitter Dieter även som styrelserepresentant i Destination Sigtuna.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgick till 3 887.

Porträttbild på Henrik Moren i mörkblå tröja
Henrik Morén

CFO

henrik.moren [at]arlandastad.se 0046 70 300 63 38 + Read more

Henrik Morén, CFO (född 1963) har flera års erfarenhet från bank- och finanssektorn, bland annat från Alfred Berg Fondkommission, Swedbank, Crédit Agricole och från Arctic Securities, samt från rollen som CFO på Maxfastigheter AB.

Utbildning: Henrik Morén har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga betydande pågående uppdrag: -

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.

Sara Johansson
Sara Johansson

Marknad- och Kommunikationschef

sara.johansson [at]arlandastad.se 0046 73 034 63 97 + Read more

Sara Johansson, Head of Marketing- and Communications, (född 1983) har flera års erfarenhet från marknad- och kommunikation, bland annat från Swedavia och C2 Vertical Safety. 

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning från IHM Business School och har deltagit i studier inom bland annat journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet, trycksaksproduktion från Distansskolan.se m. fl. 

Övriga betydande pågående uppdrag:

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.

Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling

erik.nyberg [at]arlandastad.se 0046 70 353 22 28 + Read more

Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling (född 1977) har flera års erfarenhet från entreprenad- och fastighetssidan, bland annat från Veidekke och In3prenör. Sedan 2014 har han jobbat med fastighetsutvecklingen för Arlandastad Group.

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga betydande pågående uppdrag:

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 990.

Anna Stenströmer, HR- och Hållbarhetschef Arlandastad Group
Anna Stenströmer

HR- och Hållbarhetschef

anna.stenstromer [at]arlandastad.se 0046 70 230 55 91

Tillträde ledande befattningshavare

NamnPositionTillträdesår nuvarande befattning
Dieter Sand VD 2010
Henrik Morén CFO 2023
Erik Nyberg Projektchef 2015
Sara Johansson Kommunikationschef 2019
Anna Stenströmer  HR- och hållbarhetschef 2024

 

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

VD ansvarar för Arlandastad Groups operativa styrning och dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner till VD.

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen.

VD ska säkerställa att bolagets räkenskaper upprätthålls i enlighet med gällande lagstiftning samt att förvaltningen av medel sker på ett bra sätt och är föremål för lämpliga kontroller och granskning.

VD ska närvara vid styrelsemötena. VD ska vidare bereda och föredra för styrelsen frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. VD ska säkerställa att frågorna är väl dokumenterade och att styrelsen, senast i samband med kallelsen till styrelsemötet, erhåller relevant information och dokumentation såsom det anges i styrelsens arbetsordning. Vidare ska VD bland annat verkställa de beslut som fattas av styrelsen.

Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen är VD ansvarig för de finansiella rapporterna i bolaget och ska följaktligen försäkra sig om att styrelsen erhåller lämplig information för att fortlöpande kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

VD ska löpande hålla styrelsen informerad om bland annat utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens storlek, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditet och kreditläge samt viktigare affärshändelser, tvister av betydelse och uppsägningar av för bolaget viktigare art. VD ska även löpande informera styrelsen om varje annan händelse, omständighet eller förhållande som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för bolagets aktieägare.