Koncernledning

Koncernledningen i Arlandastad Group består av fem personer under ledning av VD Dieter Sand. Koncernledningen består av VD, CFO, Chef Fastighetsförädling, Kommunikationschef och Head of HR. Koncernledningen håller månadsvisa möten för att följa upp koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning.

Presentation av koncernledningen

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

+ Read more

Dieter Sand (född 1970)

Utbildning: Dieter Sand har en civilingenjörs- och en ingenjörsexamen från Chalmers och har studerat väg och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola, samt studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Sara Johansson
Sara Johansson

Kommunikationschef

+ Read more

Sara Johansson (född 1983)

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning inom konceptutveckling med inriktning marknadsföring från IHM Business School och har deltagit i studier inom journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet samt trycksaksproduktion från Distansskolan.se.

Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling

+ Read more

Erik Nyberg (född 1977)

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Leende Mariefotograferad framifrån i mörkblå skjorta
Marie Sterner Henriksson

Head of HR

+ Read more

Marie Sterner Henriksson är utbildad inom HR, arbetsrätt och ledarskap. Hon har en lång erfarenhet som Rekryteringsspecialist och i roller som Chefstöd inom HR och rekrytering.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

VD ansvarar för Arlandastad Groups operativa styrning och dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner till VD.
 

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen.

VD ska säkerställa att bolagets räkenskaper upprätthålls i enlighet med gällande lagstiftning samt att förvaltningen av medel sker på ett bra sätt och är föremål för lämpliga kontroller och granskning.

VD ska närvara vid styrelsemötena. VD ska vidare bereda och föredra för styrelsen frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. VD ska säkerställa att frågorna är väl dokumenterade och att styrelsen, senast i samband med kallelsen till styrelsemötet, erhåller relevant information och dokumentation såsom det anges i styrelsens arbetsordning. Vidare ska VD bland annat verkställa de beslut som fattas av styrelsen.

Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen är VD ansvarig för de finansiella rapporterna i bolaget och ska följaktligen försäkra sig om att styrelsen erhåller lämplig information för att fortlöpande kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

VD ska löpande hålla styrelsen informerad om bland annat utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens storlek, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditet och kreditläge samt viktigare affärshändelser, tvister av betydelse och uppsägningar av för bolaget viktigare art. VD ska även löpande informera styrelsen om varje annan händelse, omständighet eller förhållande som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Ledande befattningshavare

NamnPositionTillträdesår nuvarande befattning
Dieter Sand VD

 2010

Henrik Morén CFO

 2023

Erik Nyberg Projektchef

 2015

Sara Johansson Kommunikationschef

 2019

Marie Sterner  Henriksson  Head of HR

 2022