Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att förvalta Arlandastad Groups affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse. 

Presentation av styrelsen

Peter Wågström Styrelseordförande
Peter Wågström

Styrelseordförande

+ Read more

Peter Wågström (född 1964) kommer närmast från NCC som koncernchef och vd med gedigen erfarenhet av bostads- och fastighetsutveckling.

Utbildning: Peter Wågström har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Brunkeberg Systems AB, Sveafastigheter AB och i det egna bolaget Arrecta AB. Styrelseledamot i MVB Holding AB.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgår till 180 000.

Leif West
Leif West

Vice ordförande

+ Read more

Leif West (född 1962) arbetar sedan 2009 som koncernchef och vd för Gelba koncernen som är den största enskilda ägaren i Arlandastad Group AB. 

Utbildning: IHM Business School

Övriga betydande pågående uppdrag:  Styrelseordförande i Moment Group AB (publ), Surewood Housing (fd Anebyhusgruppen), Host Property AB, Sturebadet AB, Airport City Stockholm AB samt ordförande i Valberedningen för SBB (publ).

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgår till 0.

 

 

Maria Rankka
Maria Rankka

Styrelseledamot

+ Read more

Maria Rankka (född 1975) är verksam som entreprenör och investerare. Hon är arbetande ordförande i Cellcolabs och medgrundare till diagnostikbolaget ABC Labs. Maria har tidigare bland annat varit vd för Stockholms Handelskammare. 

Utbildning: Maria Rankka har en fil. kand. från Uppsala universitet och har genomgått Stanford Executive Program (AMP) vid Stanford Graduate School of Business.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cellcolabs och Ethos, styrelseledamot i Creades, Genova, Medoma och Sveab. Ordförande i Uppsala Universitets Development Advisory Board.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 30 000.

Per Taube
Per Taube

Styrelseledamot

+ Read more

Per Taube (född 1960) är grundare och ägare till fastighetsbolaget Gelba. Per har varit verksam på den svenska och internationella fastighetsmarknaden sedan 1980-talet och har framgångsrikt byggt upp och varit engagerad i bolag som Gelba, Storheden, Fastighets AB Centralen, Svensk Fastighetsfond, Morgongåva Företagspark m.fl

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gelba Management AB och Sturebadet Holding AB. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Gelbakoncernen samt Senior Advisor SIPRI.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 29 472 206.

Sunniva Fallan Röd
Sunniva Fallan Röd

Styrelseledamot

+ Read more

Sunniva Fallan Röd (född 1972) har arbetat många år inom hotellbranschen bland annat som hotelldirektör, vd och COO. Sunniva är i dag vd för Sturebadet AB. 

Utbildning: Sunniva Fallan Röd har en MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Hotellier-examen från Swiss School of Hotel Management.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för Sturebadet Health Care AB. Styrelseledamot i Svenska Spa Hotell ek. för. Extern VD för Sturebadet Läkarmottagning Kommanditbolag, Sturebadet Aktiebolag, Sturebadet Holding AB, Sturebadet Haga Aktiebolag och SciLife Clinic AB. Styrelsesuppleant i CF ELGH CONSULTING AB.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgår till 1161.

Peter Markborn
Peter Markborn

Styrelseledamot

+ Read more

Peter Markborns (född 1945) karriär var inom Andersen Worldwide, där han var partner sedan 1979. Peter är vd i PMAC AB samt bedriver egen konsultverksamhet med bland annat styrelsearbete.

Utbildning: Peter Markborn har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Djursnäs Säteri AB och Lindholmen Skogar AB samt styrelseledamot för Styviken Invest AS, och Vineberg Invest AS. 

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgår till 120 000.

Tomas Rudin
Tomas Rudin

Styrelseledamot

+ Read more

Tomas Rudin (född 1965) har en bakgrund som oppositionsborgarråd i Stockholm och som vice ordförande i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Utbildning: Tomas Rudin har studerat förvaltningslinjen vid Stockholms universitet.

Övriga betydande pågående uppdrag: Styrelseordförande i Toolgate Holding AB. Styrelseledamot i Glocal Village AB,  Aktiebolaget Solvalla Travbana, Solvalla Fastighetsbolag (1, 2 och 3).

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgår till 1 450.

Krister Karlsson Styrelseledamot Arlandastad Group
Krister Karlsson
+ Read more

Krister Karlsson (född 1970) är vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Krister har 20 års erfarenhet inom såväl entreprenadgenomförande som fastighetsutveckling från bland annat NCC-koncernen samt som chef för projekt- och fastighetsutveckling på Rikshem.

Utbildning: Krister Karlsson är byggnadsingenjör med examen från Rudbecksgymnasiet i Örebro kompletterat med högskolestudier inom fastighet, juridik och marknadsföring på KTH och Uppsala universitet. 

Övriga betydande pågående uppdrag: styrelseledamot i dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), bland annat Unobo AB och Solon Eiendom AS.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december 2023 (eget eller via bolag) uppgår till 0.

Styrelseledamöternas oberoende

Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och/eller huvudägaren

   Oberoende i förhållande till
NamnPositionTillträdesårBolagets och dess ledningStörre aktieägare
Peter WågströmStyrelseordförande2018jaja
Leif WestVice styrelseordförande2010nejnej
Per TaubeLedamot2005nejnej
Krister KarlssonLedamot2024janej
Peter MarkbornLedamot2013jaja
Tomas RudinLedamot2018jaja
Maria RankkaLedamot2021jaja
Sunniva Fallan RödLedamot2021janej
     

Styrelsens arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och ledning genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och den interna kontrollen.

Bolagets styrelse är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. I enlighet med aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa rutiner och strategier, säkerställa att fastställda mål utvärderas, fortlöpande utvärdera Arlandastad Groups finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen, koncernredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år, eller på annat sätt om så krävs. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och kommittéer, VD samt inrättade utskott. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD innefattande instruktioner för finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget och Koncernen.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst fem suppleanter.