Risker & Riskhantering

En investering i Arlandastad Groups aktier medför olika risker. Ett antal faktorer påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet, direkt och indirekt.

Arlandastad Group har en strukturerad och övergripande process för att identifiera, klassificera, hantera och övervaka ett antal strategiska, operativa, finansiella och externa risker.

De strategiska riskerna identifieras normalt i samband med riskdiskussioner kopplade till den strategiska planen och strategiska initiativ kopplade till densamma. De operativa riskerna uppstår i verksamheten och identifieras främst genom processgranskningar. Externa risker består av risker som ligger utanför koncernens direkta kontroll. Dessa risker innefattar ändringar i regler eller förändrade marknadsförhållanden.

Risker hänförliga till Arlandastad Group kan övergripande indelas enligt följande:

  • Risker relaterade till bolagets verksamhet och bransch
  • Legala risker
  • Finansiella risker
  • Risker relaterade till aktierna och upptagande till handel på en reglerad marknad

För en detaljerad beskrivning av de risker som bedöms vara särskilt betydelsefulla för den framtida utvecklingen av bolaget, se Arlandastad Groups Års- och hållbarhetsrapport 2023.