Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman den 16 april 2024 beslutades att arvode till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna ska uppgå till 200 000 SEK och till 500 000 SEK för styrelsens ordförande. Ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, med 100 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till ledamöterna. Ingen ersättning utgår för ledamöter i ersättningsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget antogs vid bolagsstämman som hölls den 16 april 2024.
Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare är föremål för årlig översyn i enlighet med bolagets policy för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.