Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman den 21 april 2022 beslutades att arvode till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna ska uppgå till 250 000 SEK och till 500 000 SEK för styrelsens ordförande. Ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, med 100 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till ledamöterna. Ingen ersättning utgår för ledamöter i ersättningsutskottet.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget antogs vid den extra bolagsstämman som hölls den 18 augusti 2021.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare är föremål för årlig översyn i enlighet med bolagets policy för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.