Revisor

Revisorn granskar årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och gör en granskning av delårsrapporterna.

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagsordningen ska bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan suppleanter.

Bolagets huvudansvariga revisor är revisionsfirman Ernst & Young AB med Gabriel Novella (född 1982) som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB har valts till revisorer fram till slutet av nästa årsstämma. Gabriel Novella är auktoriserad revisor, medlem i FAR och har kontorsadress är Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm.