Revisor

Revisorn granskar årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och gör en granskning av delårsrapporterna.

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagsordningen ska bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan suppleanter.

Bolagets huvudansvariga revisorer är Ingemar Rindstig (född 1949) och Oskar Wall (född 1975) från revisionsfirman Ernst & Young AB. Ingemar Rindstig och Oskar Wall har av årsstämman 2021 valts till revisorer fram till slutet av nästa årsstämma. Ingemar Rindstig och Oskar Wall är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR. Deras kontorsadress är Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 Uppsala.