Investment Case

Arlandastad Group är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm sedan 15 september 2021. Per den 31 december 2023 uppgick antalet aktieägare till 1 775. 

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på stora strategiskt placerade områden. Vi har kunskapen och förmågan att identifiera potential. Vi har modet och musklerna att förvärva. Vi har kontaktnätet och kreativiteten att utveckla attraktiva destinationer för verksamheter. På så sätt skapar vi värde som växer över tid. Då de områden vi förvärvar alltid är stora, sker utvecklingen etappvis. På så sätt ökar inte bara värdet där vi bygger, utan också samtidigt på alla de återstående byggrätter som ännu inte utvecklats. Vi skapar helt enkelt värde som växer och gynnar oss och våra ägare, långsiktigt och mångfalt.

Tre anledningar att äga aktier i Arlandastad Group

  1. Strategiskt placerade markinnehav med möjlighet till hög avkastning 

    Arlandastad Group äger och förfogar över stora strategiskt placerade områden med en projekt- och byggrättsportfölj i anslutning till attraktiva infrastrukturnoder. Marken har förvärvats till fördelaktiga ingångsvärden, vilket gör att bolaget kan nå hög avkastning på investerat kapital när beståndet utvecklas.

  2. Affärsmodell som skapar värden i flera led

    Affärsmodellen bygger på att kontrollera och skapa värden i alla led av värdekedjan från förvärv av mark och planprocesser till byggandet och sedermera förvaltning av fastigheterna. Därutöver skapar bolaget värde och synergier genom att äga och driva operativa verksamheter i det egna fastighetsbeståndet.

  3. Långsiktighet och låg belåning ger stabilitet och förutsättning för hållbar tillväxt

    Arlandastad Group arbetar långsiktigt och i dialog med kommuner, myndigheter och företag för att bygga varaktiga värden, till gagn för såväl aktieägare som samhället i stort. Långsiktighet i affärsbeslut och en låg belåningsgrad ger stabilitet och förutsättning för hållbar tillväxt.

CFO Henrik Moren

Fokus på finansieringsfrågor

Läs intervjun med vår CFO Henrik