Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser beslutssystemen genom vilka ägarna direkt eller indirekt styr företaget. God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Arlandastad Group drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrningen stödjer bolagets långsiktiga strategi och mål samt lägger grunden för en fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och samtidigt upprätthålla förtroendet bland aktieägare och andra viktiga intressenter.

Arlandastad Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market grundades bolagsstyrningen i koncernen på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market tillämpar Arlandastad Group svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolag som tillämpar Koden måste inte följa samtliga regler i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som bolaget bedömer passar bättre för bolaget och dess verksamhet, förutsatt att sådana eventuella avvikelser redovisas samt den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna därtill förklaras i bolagsstyrningsrapporten (”följ eller förklara-principen”). Arlandastad Group förväntas inte att rapportera några avvikelser från Koden i kommande bolagsstyrningsrapport.