Vårt hållbarhetsarbete

Vi ser hållbarhetsarbetet som en central del i att framtidssäkra Arlandastad Group. Det ger oss möjlighet att fortsätta generera värde för alla som verkar och vistas i våra områden.

Vår övergripande ambition är att utveckla attraktiva destinationer för verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling. Det gör vi genom utmaningar och förbättringar tillsammans med partners och samhälle. Vi gör plats för framtiden.

Anna Stenströmer, HR- och hållbarhetschef på Arlandastad Group:

Det är i samverkan med andra som vi kan fortsätta utvecklas, förändra på riktigt och skapa långsiktiga affärer.

Samverkan är nyckeln till framgång

Vi tror på att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte för att driva utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Vi är möjliggörare och lagspelare och vår ambition är att accelerera den hållbara utvecklingssresan i våra områden med lokala och innovativa samarbeten. 

Lämna gärna din idé eller förslag på hur vi tillsammans kan jobba med hållbar utveckling inom våra områden. 

Arlandastad
Skavsta, Nyköping

Hållbarhetsramverk

I linje med Arlandastad Groups övergripande syfte ”Vi gör plats för framtiden” implementerades under 2023 hållbarhetsramverket FRAMTIDEN. Ramverket har fokuserats på bolagets tidigare mål och strategier men nu med en ökad bredd. Ramverket adresserar bolagets väsentliga hållbarhetsområden. Framför allt fokuserar vi på Tillsammans och Nu då vi bygger för framtiden idag.

 • Finansiering: genom att koppla finansiering till vårt hållbarhetsarbete möjliggör vi en bredare bas av investerare och mer förtroendefulla relationer med finansiärer
 • Resurseffektivitet: Vi ska verka för ökad resurseffektivitet och cirkularitet
 • Affärsetiskt: En god affärsetik ska genomsyra hela vår verksamhet och värdekedja
 • Människan: Vi vill främja hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare såväl de som verkar i som de som vistas på våra destinationer
 • Tillsammans: Vi bidrar till en hållbar utveckling tillsammans med våra intressenter genom hela värdekedjan
 • Innovativt: Omställningen mot ett hållbart samhälle kräver att vi tänker innovativt för nya vägar framåt
 • Dekarbonisering: Med dekarbonisering arbetar vi för att minska utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan
 • Ekosystemtjänster: Vi ska skydda ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden
 • Nu: Vi behöver agera nu för att skapa den framtid vi vill ha sen. 

Hållbarhetsmålen i korthet

 • 100 % grön finansiering vid nybyggnation samt större ombyggnation
 • 100 % miljöcertifiering vid nybyggnation samt vid större ombyggnationer
 • Energieffektivisering av befintliga fastigheter
 • Främja cirkulära flöden genom högre sorteringsgrad samt process för återbruk
 • 100 % av våra strategiska leverantörer ska godkänna och efterleva vår uppförandekod
 • Stärkt medarbetarengagemang
 • Nollvision om inträffade arbetsmiljöincidenter
 • Gröna hyresavtal på plats med våra partners/hyresgäster
 • Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva beslutsvägar
 • Klimatneutral i egen verksamhet till 2030 scope 1 och scope 2 
 • Utsläppen av växthusgaser vid byggnation och anläggning ska minst halveras till 2030 (förädling)
 • Tillföra ekosystemtjänster i större projekt
 • Säkerställa ett systematiskt hållbarhetsarbete i linje med kraven i CSRD
Självkörande bussar

Självkörande bussar

Världsunikt projekt med fullstora, självkörande elbussar med fullstora bussar.

Läs mer om projektet här>

Vattenrenande dammar i Arlandastad

4,1 liter vatten renas varje sekund

Under året renade vi 129 000 kubikmeter vatten via våra dammar, vilket motsvarar dygnskonsumtionen av dricksvatten för 1 miljon personer eller 4,1 liter varje sekund.

Läs mer om hur vi renar vatten