Energistrategi

Under 2024 tog bolaget fram en energistrategi som tar ett helhetsgrepp om energifrågan. Strategin utvärderar bolagets specifika förutsättningar kring solelproduktion, energilagring, styrning av fastigheter och elnät. Detta möjliggör en minskning av växthusgasutsläpp, ökar lönsamheten, säkrar kostnadsstabilitet för hyresgäster samt en sund värdering av fastighetsbeståndet.  

Under de senaste åren har elsystemen och elmarknaderna utsatts för stora utmaningar, vilket medfört ökade priser och även en förhöjd risk för effektbrist. Elsystemet genomgår den största förändringen sedan det började byggas ut för 100 år sedan vilket har en stor påverkan på fastighetsägare. Som ett resultat av detta har Arlandastad Group ökat fokus på energifrågan. Bolagets energistrategi är en avgörande del i bolagets arbetet mot klimatneutralitet 2030. Genom energistrategin minskar vi vår egen direkta klimatpåverkan samtidigt som vi möjliggör en hållbar omställning av energisystemet i stort.  

Energistrategin i korthet

Hörnstenarna i energistrategin består av:

  • att reducera energibehovet
  • producera egenproducerad elkraft
  • lagra energi
  • stödja energisystemet genom energilager
  • och dela el i energigemenskap.

Reducera energibehov 

Energieffektiviseringar och driftoptimeringar möjliggör minskat energibehov. Arbete sker tillsammans med tredje part.  

Producera genom solceller 

Genom installationer av flera tusen solceller på våra tak skapar vi en betydande andel egenproducerad elkraft som minskar behovet av köpt elkraft med målet minst 50 procent. 

Lagra energi 

Installation av batterier som energilager till solceller lagrar den el som överstiger det egna behovet och hjälper även till vid effekttoppar när behovet är som störst. Överkapaciteten använder vi för att hjälpa andra fastigheter som har behov av stöd i det lokala systemet eller elnätet i det större regionala systemet. 

Stödja energisystemet genom energilager 

Med de energilager vi samlar kan vi medverka till att stödja och stabilisera det regionala nätet både när det behövs mer el eller när nätet behöver bli av med överskott som skapas, till exempel när det blåser mycket vid vindkraftverken.

Dela el i elnätsgemenskap 

Genom att koppla ihop närliggande fastigheter på våra markområden med varandra kan vi gemensamt utnyttja den elproduktion vi skapar. Regelverket för energigemenskaper är relativt nytt och alla förutsättningar finns inte plats. Vi ser stora fördelar med en energigemenskap, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, då vi kan bidra till att fler byggnader får en förbättrad hållbarhetsprofil och ett ökat lokalt nyttjande av vår egen fossilfria produktion. Nästa steg i elnätsgemenskapen är att samverka lokalt med uppvärmning av våra fastigheter, där finns viljan men projekten är ännu inte igång. 

Allt detta skall leda till ökad kundnytta, ökad hållbarhet och ökad lönsamhet. På köpet får vi en ökad medvetenhet och kompetens. Resultatet kan därför mätas i olika valutor, kronor och mängden koldioxid (CO2) men även kund- och medarbetarnöjdhet finns med i vinstbegreppen. 

Vid inköp av solceller och energilager beaktas såväl ekonomiska aspekter som hållbarhetskriterier. 

Investering med start i Arlandastad 

Målet med strategin är att minska det fossila avtrycket och samtidigt sänka kostnader för våra egna fastigheter, hyresgäster och elintensiva verksamheter inom produktion. Vi bidrar även till en stabilisering i det regionala kraftnätet. Med start under kvartal tre 2024 investerar vi i ett omfattande program som ligger inom ramen för bolagets beslutade energistrategi. Först ut i programmet testas utvalda befintliga byggnader i en kombination med solceller och energilagring samtidigt som utvalda markytor nyttjas för energilagring. Läs mer om projektet på explorearlandastad.se.

Mer om Arlandastad Groups övergripande hållbarhetsarbete hittar du här.