Hållbarhet

Arlandastad Group strävar efter att alltid tänka långsiktigt och hållbart, i alla situationer och sammanhang. Vi värnar om den miljö vi verkar i och för oss är det en självklarhet att såväl våra medarbetare som partners känner att vi tar  ett socialt ansvar och aldrig accepterar avvikelser från vår Code of Conduct eller värdegrund.

Våren 2021 genomförde vi ett omfattande utvecklingsarbete kring bolagets hållbarhetsarbete som involverade samtliga anställda inom företaget. Ur ett miljöperspektiv följer Arlandastad Group en långsiktig handlingsplan för att bland annat förbättra vattenrening, återvinna rivningsmassor vid byggproduktionen samt mäta luftkvaliteten i alla projekt. Målet är att all användning av energi, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt, samt att all el som levereras till fastigheterna ska komma från förnybara källor – sol-, vind- och vattenkraft.

Hållbarhetsarbetet utgår från Brundtlandrapporten (1987), där hållbarhet definieras ur tre perspektiv; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Vidare tar hållbarhetsarbetet sitt avstamp i FN:s 17 globala mål, där Arlandastad Group har valt att särskilt prioritera fyra områden – Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Hållbara städer och samhällen.
I allt vårt arbete fokuserar vi på säkerhet och minskad klimatpåverkan.

Arlandastad Group är en samhällsbyggare med en tydlig strävan efter att skapa en hållbar framtid. Vi vill bidra till att göra världen till en bättre plats – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.