Nyheter & Pressmeddelanden

15 september 2021

Arlandastad Group Klockringningsceremoni

Arlandastad Group är nu noterad på Nasdaq First North Growth Premier. Alla vi i bolaget med vd Dieter Sand i spetsen tackar för förtroendet – som vi kommer förvalta med varm hand och affärsmässig kompetens.

14 september 2021

Arlandastad Groups erbjudande kraftigt övertecknat – handeln inleds på Nasdaq First North Premier Growth Market den 15 september

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”), ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, offentliggör idag utfallet i erbjudandet att teckna nyemitterade aktier i Arlandastad Group i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och Erbjudandet har övertecknats kraftigt.

01 september 2021

Arlandastad Group offentliggör erbjudande av aktier och publicerar prospekt inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”), ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, offentliggjorde den 25 augusti 2021 Bolagets avsikt att genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt (”Erbjudandet”) samt avsikten att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”). Inga befintliga aktier kommer att säljas i Erbjudandet. Styrelsen i Arlandastad Group har beslutat att genomföra Erbjudandet och har med anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen (”Prospektet”). Prospektet har publicerats på Bolagets hemsida. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas vara den 15 september 2021, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier.

25 augusti 2021

Arlandastad Group offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”), ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, offentliggör idag avsikten att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra ett erbjudande av nyemitterade aktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”). Inga befintliga aktier kommer att säljas i Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Arlandastad Group uppfyller tillämpliga noteringskrav för Nasdaq First North Premier Growth Market med förbehåll för sedvanliga villkor.

19 augusti 2021

Lars Thagesson invald till Arlandastad Groups styrelse

På extra bolagsstämma i Arlandastad Group AB (publ) som hölls den 18 augusti 2021 beslutade aktieägarna att välja in Lars Thagesson i bolagets styrelse. Lars Thagesson var tidigare medgrundare och COO i Hemfosa Fastigheter AB och är för närvarande bland annat Vice VD och COO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), som är Arlandastad Groups näst största ägare. Vidare har styrelseledamot Björn Nilsson meddelat att han valt att lämna styrelsen för att frigöra tid för andra åtaganden. 

18 augusti 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arlandastad Group

Extra bolagsstämman i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694–0978 ("Arlandastad" eller "Bolaget") hölls idag den 18 augusti 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut.

04 augusti 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Arlandastad Group AB (publ)

Aktieägarna i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 augusti 2021.

27 juli 2021

SBB blir näst största ägare i Arlandastad Group – förvärvar motsvarande 15 procent av bolaget från Gelba Management

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) förvärvar motsvarande 15 procent av Arlandastad Group från Gelba Management för motsvarande 564 miljoner kronor. Samtidigt har Arlandastad Group och SBB tecknat en överenskommelse som ger SBB möjlighet att till marknadsvärde, baserat på två oberoende värderingar, förvärva de samhällsfastigheter och hyresbostäder som kommer att avyttras framöver. Vidare startas ett så kallat joint venture-bolag för att utveckla större fastighetsprojekt i strategiska områden. 

08 juli 2021

Nu öppnar tunneln under E4 som förbättrar tillgängligheten till Arlandaområdet

I dagarna invigs en tunnel I Arlandastad, dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik och därmed möjliggörs en mer tillgänglig infrastruktur till och från området.