Arlandastad Group Delårsrapport januari – mars 2024: Förbättrat resultat och stärkt likviditet

PUBLICERAT 16 maj 2024

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2024 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

CEO Dieter Sand

– Periodens resultat ökade trots lägre intäkter under årets första kvartal. Ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten genomförs enligt plan och förväntas ge successiv effekt under året. Vi planerar för ett högre tempo i fastighetsutvecklingen under året både i Skavsta och Arlandastad, med fortsatt starkt fokus på att förbättra lönsamheten och värna likviditeten, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till mars 2024 i korthet

 • Intäkterna uppgick till 89,1 Mkr (100,7) varav hyresintäkterna ökade med 0,8 Mkr och intäkter från Operativa verksamheter minskade med 12,9 Mkr
 • Bruttoresultatet uppgick till 9,2 Mkr (14,5)
 • Periodens resultat uppgick till -40,0 Mkr (-71,3). 
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 6,49 Mdkr jämfört med 6,52 Mdkr vid årsskiftet
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 23,1 Mkr (-58,1)
 • Likvida medel var vid periodens slut 365,3 Mkr (276,0)
 • Belåningsgraden uppgick till 25 procent (25)
 • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 85 kr (87)

Händelser under perioden i korthet

 • Trafikverket utbetalade 100 Mkr i förebyggande skadeersättning kopplat till byggandet av järnvägen Ostlänken 
 • Affärsaktiviteten bestod bland annat av nya och förlängda hyresavtal, avtal om utbyggnad av lokaler till Kustbevakningsflyget, och öppnandet av ett nytt kontorshotell i Arlandastad 

Händelser efter periodens utgång

 • Avtal om förvärv av 50 procent av en fastighet om 57 000 kvm mark i Skavsta och om att ingå JV med Fjellskärs Gård AB för utveckling av fastigheten. Arlandastad Groups andel av köpeskillingen kommer uppgå till 11,5 Mkr. Affären förväntas slutföras kvartal 3, 2024 
 • Avtal om avyttring till Connect Skavsta Property AB av cirka 7 300 kvm mark i Skavsta för 17 Mkr, motsvarande markvärde om 2 329 kronor per kvm. Resultateffekten av försäljningen, med en reavinst på cirka 16,8 Mkr, väntas i kvartal 3, 2024

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 16 maj klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.
Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Henrik Morén, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 

Välkommen att lyssna in på presentationen Arlandastad Group Q1 Report 2024.

Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats.

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av delårsrapporten januari – mars 2024 publiceras på bolagets webbplats kommande vecka.

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group identifierar och tar tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden och skapar därmed värden för investerare och samhället i stort. Vi kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning samt driver operativa verksamheter i de fall det tillför värden till fastighetsaffären. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Dieter Sand, CEO, Arlandastad Group AB, dieter.sand@arlandastad.se
Henrik Morén, CFO, Arlandastad Group, henrik.moren@arlandastad.se

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Dokument

CEO Dieter Sand