Koncernledning

Koncernledningen i Arlandastad Group består av fyra personer under ledning av VD Dieter Sand. Koncernledningen består av VD, CFO, projektchef och kommunikationschef. Koncernledningen håller månadsvisa möten för att följa upp koncernens och dotterbolagens resultat och finansiella ställning.

Presentation av koncernledningen

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

+ Läs mer

Dieter Sand (född 1970)

Utbildning: Dieter Sand har en civilingenjörs- och en ingenjörsexamen från Chalmers och har studerat väg och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola, samt studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Innehav: Dieter Sand inga aktier i bolaget.

Johanna Klingvall
Johanna Klingvall

CFO

+ Läs mer

Johanna Klingvall (född 1979)

Utbildning: Johanna Klingvall har en Magisterexamen i ekonomi från Örebro Universitet.

Innehav: Johanna Klingvall inga aktier i bolaget.

Sara Johansson
Sara Johansson

Kommunikationschef

+ Läs mer

Sara Johansson (född 1983)

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning inom konceptutveckling (inriktning marknadsföring) från IHM Business School och har deltagit i studier inom journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet samt trycksaksproduktion från Distansskolan.se.

Innehav: Sara Johansson inga aktier i bolaget.

Erik Nyberg
Erik Nyberg

Projektchef

+ Läs mer

Erik Nyberg (född 1977)

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav: Erik Nyberg inga aktier i bolaget.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

VD ansvarar för Arlandastad Groups operativa styrning och dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner till VD.
 

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen.

VD ska säkerställa att bolagets räkenskaper upprätthålls i enlighet med gällande lagstiftning samt att förvaltningen av medel sker på ett bra sätt och är föremål för lämpliga kontroller och granskning.

VD ska närvara vid styrelsemötena. VD ska vidare bereda och föredra för styrelsen frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. VD ska säkerställa att frågorna är väl dokumenterade och att styrelsen, senast i samband med kallelsen till styrelsemötet, erhåller relevant information och dokumentation såsom det anges i styrelsens arbetsordning. Vidare ska VD bland annat verkställa de beslut som fattas av styrelsen.

Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen är VD ansvarig för de finansiella rapporterna i bolaget och ska följaktligen försäkra sig om att styrelsen erhåller lämplig information för att fortlöpande kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

VD ska löpande hålla styrelsen informerad om bland annat utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens storlek, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditet och kreditläge samt viktigare affärshändelser, tvister av betydelse och uppsägningar av för bolaget viktigare art. VD ska även löpande informera styrelsen om varje annan händelse, omständighet eller förhållande som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Ledande befattningshavare

NamnPositionTillträdesår nuvarande befattning
Dieter SandVD2010
Johanna KlingvallCFO2020
Erik NybergProjektchef2015
Sara JohanssonKommunikationschef2019