Arlandastad Group Delårsrapport januari – mars 2023: Fokus på förädling och detaljplanearbete

PUBLICERAT 17 maj 2023

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

Omvärldsläget är alltjämt utmanande. Våra hyresintäkter och övriga intäkter mer än fördubblades första kvartalet. Trots det minskade resultatet till följd av ökade finansiella kostnader, planenligt ökade kostnader i Skavsta samt negativ orealiserad värdeförändring för förvaltningsfastigheterna. I en osäker marknad står vi stabilt, vilket stöds av vår fastighetsvärdering och vår finansiella ställning, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till mars 2023 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 100,7 Mkr (46,7).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till -34,4 Mkr (-10,5).
  • Resultatet före skatt uppgick till -63,9 Mkr (-10,5).
  • Periodens resultat uppgick till -71,3 Mkr (-12,4), motsvarande -1,1 kronor per aktie (-0,2) före och efter utspädning.
  • Marknadsvärde fastighetsportföljen 6,6 Mdkr (6,2).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,7 Mdkr (1,5) motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (25).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 87 kr (80).

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 17 maj klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska. Bolaget representeras av CEO Dieter Sand, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Välkommen att lyssna in på presentationen: 
Arlandastad Group, Audiocast, Q1, 2023 | Financial Hearings

Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats: https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av delårsrapporten januari – mars 2023 publiceras på bolagets webbplats under slutet av maj 2023: https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Fakta
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag. Genom vår förmåga att se och ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden skapar vi värde för investerare och samhället i stort. Arlandastad Group kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning samt driver operativa verksamheter i de fall det tillför värden till fastighetsaffären. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), 
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB
dieter.sand@arlandastad.se

Dokument