Våra verksamhetssegment

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars verksamhet baseras på tre verksamhetssegment – tillika redovisningssegment – Fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag. Bolagets fastighetsrörelse innefattar markförvärv, planprocesser, koncept, uthyrning och byggnation, hela vägen till förvaltning eller avyttring. Modellen är tillämpbar på många platser och Arlandastad Group kommer att växla upp såväl aktiviteten i Arlandastadområdet samt identifiera nya stora projekt.

Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Arlanda flygplats - Explore Arlandastad. Detta har skett genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlats till helt nya verksamheter. Sedan fjärde kvartalet 2020 är två byggnader klassificerade som rörelsefastigheter där två operativa bolag inom koncernen, Training Partner och Scandinavian XPO, huvudsakligen bedriver verksamhet.

De operativa bolagen bidrar till ett ekosystem där helheten blir starkare än de enskilda verksamheterna och därmed attraherar nya etableringar i området som i sin tur medför att bolaget kan teckna hyresavtal dels på högre nivåer än tidigare när en stadsdel successivt färdigställs, dels att hyresnivåerna normalt sett är högre i närliggande områden och kommuner. Vidare bidrar verksamheterna inom Operativa bolag, som Training Partner och Scandinavian XPO, till fler besök på områden och behov av kringliggande tjänster som i sin tur bidrar till högre omsättningspotential för hyresgäster och därmed högre intäkter för bolaget i form av högre omsättningshyror.

Ett exempel på Arlandastads strukturerade förädlingskoncept är DRIVELAB Stockholm, där olika anläggningar och fastigheter realiserar ett område där aktörer inom fordonsindustrin verkar för framtidens innovationer och lösningar.

Drivelab Center

Fastighetsförädling

Förädlingsrörelsen är den verksamhetsdel i Arlandastad Group som hanterar strategidelen ”konceptutveckling” tillsammans med exploatering av den befintliga markportföljen som bolaget äger. Arlandastad Groups affärsmodell bygger på att kontrollera hela värdekedjan från förvärv av mark och planprocesser till bebyggandet och sedermera förvaltning av fastigheterna. Per 31 december 2021 hade Arlandastad ianspråktagit mindre än tio procent av de potentiella byggrätterna om mellan 1,3–1,4 miljoner kvadratmeter. Vid färdigställande av samtliga byggrätter estimeras Arlandastad Groups fastighetsbestånd uppgå till cirka 1,3 - 1,4 miljoner kvadratmeter förvaltningsfastigheter med ett potentiellt projektvärde om 30 miljarder SEK som genererar årliga hyresintäkter om 2 miljarder SEK.

Fastighetsförvaltning

Arlandastad Groups förvaltningsportfölj består av förvaltningsobjekten Scandinavian XPO, sju objekt inom DRIVELAB-konceptet, Nybygget, Långtidsparkering P1 samt SEBE Flygets Långtidsparkering. I fastighetsbeståndet ingår en markanläggning belägen på arrenderad mark. Sedan fjärde kvartalet 2020 är två byggnader klassificerade som rörelsefastigheter där två operativa bolag inom Arlandastad Group, Training Partner och Scandinavian XPO, huvudsakligen bedriver verksamhet. Arlandastad Group innehar cirka 111 000 kvadratmeter förvaltningsfastigheter i Arlandaområdet, varav cirka 18 000 kvadratmeter utgörs av garage, vilka förvaltas och utvecklas med fokus på långsiktigt strategiskt samarbete i området för ökad kvalitet och konstant utveckling. 

Operativa bolag

Operativa bolag utgörs av rörelsedrivande bolag inom utbildnings-, mötes- och eventverksamhet som skapar ett mervärde för koncernens fastighetsbestånd och dess närmiljö. De operativa bolagen utgörs för närvarande av Scandinavian XPO, Training Partner Nordic och Sebe Långtidsparkering.

Scandinavian XPO

Scandinavian XPO driver både varumärket samt verkar som operatör och restauratör i den nya internationella mötes- och evenemangarenan med kapacitatet för upp till 8 500 personer i tre mässhallar. Fokus ligger på att skapa bra förutsättningar och att hålla anläggningen tekniskt, logistiskt och upplevelsemässigt på den allra högsta internationella nivån.

Scandinavian XPO entré

Training Partner Nordic

Training Partner, som har över 20 års erfarenhet inom sin bransch, erbjuder utbildningskoncept till återförsäljare och generalagenter inom fordonsindustrin. Training Partner tillhandahåller allt från utbildningskoncept till event-, mötes och verkstadslokaler till test-drive bana för alla fordonstyper.

Training Partner utbildning

Sebe Långtidsparkering

Sebe Långtidsparkering, även kallad flygets långtidsparkering, är en centralt belägen parkering utmed E4:an, och direkt granne med Scandinavian XPO. Långtidsparkeringen har totalt cirka 800 p-platser. Parkeringen är öppen 24 timmar per dygn, 365 dagar om året och har shuttleservice till och från Arlandas terminaler som ligger 5 minuter bort.

Sebe Låntidsparkering