Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

PUBLICERAT 21 april 2022

Arlandastad Group AB (publ) höll den 21 april 2022 årsstämma. Aktieägarna har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag:

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag till resultatdisposition att ingen utdelning till aktieägare skulle göras utan att årets resultat ska balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode i enlighet med förslag ska utgå med 500 000 kr per år till styrelsens ordförande och 200 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning samt att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. För tiden intill nästa årsstämma omvaldes som ledamöter: Peter Wågström, Per Taube, Peter Markborn, Tomas Rudin, Leif West, Sunniva Fallan Röd, Maria Halling Rankka och Lars Tagesson. Stämman beslutade vidare att Peter Wågström omvaldes som styrelseordförande.
  • Stämman beslutade att antal revisorer fortsatt ska vara en. Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som revisor med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen ändring av bolagsordningen så att bolagsstämma även ska kunna hållas i Sigtuna kommun där Arlandastad är beläget.
  • Stämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Övrig information
Styrelsen i Arlandastad Group AB (publ) har under konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valt Leif West som vice styrelseordförande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group
Tel: 070 281 24 99
Mejl: johanna.klingvall@arlandastad.se

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Dokument