Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman den 19 maj 2021 beslutades att arvode till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna ska uppgå till 100 000 SEK och till 250 000 SEK för styrelsens ordförande. Ingen ersättning utgår för ledamöter av ersättningsutskottet.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget antogs vid den extra bolagsstämman som hölls den 18 augusti 2021.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare är föremål för årlig översyn i enlighet med bolagets riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.

Ersättningar under 2020

Nedanstående tabell visar ersättning som har utbetalats till styrelseledamöter och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2020.  

KSEKGrundlön/styrelseRörlig ersättningPensionskostnaderSociala avgifterTotalt
Styrelse     
Per Taube, Styrelseordförande
100--31131
Leif West, Ledamot-----
Mats Jämterud, Ledamot-----
Peter Markborn, Ledamot50--555
Björn Nilsson, Ledamot50--1666
Tomas Rudin, Ledamot50--1666
Peter Wågström, Ledamot50--1666
Summa styrelse300--84384
      
Ledande befattningshavare     
Dieter Sand, VD3 332-80110474379
Övriga ledande befattningshavare (totalt 1,2 personer)1276-2614011677
Summa ledande befattningshavare4 608-1 0611 5326 056
      
Summa styrelse och ledande befattningshavare4 908-1 0611 5326 440
      

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.