Intervju med Anna Stenströmer

Med Framtiden i fokus

Utdrag från Års- och hållbarhetsredovisning 2022

För Arlandastad Group är det självklart att arbeta med hållbarhetsfrågor både på kort och lång sikt. Anna Stenströmer är hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group och delar här med sig av hur arbetet ser ut för företaget nu och framåt.

För Arlandastad Group är det en självklarhet att sträva mot en hållbar utveckling där vi tar hänsyn till såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala faktorer. Vår ambition är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör – affärsmodell, rutiner, processer, kultur och värderingar. Det är ett omfattande och viktigt område som påverkar alla led inom organisationen och i vår produktionskedja. Det är tillsammans med alla medarbetare, leverantörer och samarbetspartners som vi kommer kunna ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå.

– Samverkan är ett viktigt fokusområde, något som också går väl ihop med Arlandastad Groups värdeord - lagspelare. Där ett plus ett blir tre. Att arbeta tillsammans med andra är en förutsättning för att lyckas nå framgång. Det är i samverkan med andra som vi kan fortsätta utvecklas, förändra på riktigt och skapa långsiktiga affärer, berättar Anna Stenströmer som är Hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group.

Hållbarhetsfrågan inom bygg- och fastighet är stor och bred. Sammanlagt står bygg- och fastighet för en väsentlig del av Sveriges totala klimatutsläpp vilket gör klimatfrågan central för Arlandastad Group såväl som branschen i sin helhet.

– Under år 2023 kommer vi att lägga stort fokus på att arbeta fram en klimatfärdplan. Med utgångspunkt i uppsatta mål identifierar och prioriterar vi åtgärder, samt säkerställer att våra medarbetare har den kunskap och de förutsättningar som krävs för att nå mål. Hand i hand med klimatfrågan kommer även aspekter kring cirkularitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster att ligga i fokus. Här handlar det primärt om att förstå hur vi på bästa sätt kan mäta och följa upp såväl positiv som negativ påverkan för att som nästa steg sätta tydliga mål, förklarar Anna Stenströmer.

det är i mötet mellan människor som idéer växer fram

 

Mycket av Arlandastad Groups arbete handlar om att blicka framåt och förstå vilka frågor som kommer vara centrala för vår verksamhet.

– Att arbeta med hållbarhet möjliggör ett mer långsiktigt perspektiv där vi kan bygga en organisation redo att ta sig an de utmaningar som ligger framför oss. Den senaste tiden med pandemi, krig och energikriser har visat på sårbarheter i samhället. Framåt kommer klimatförändringar såväl som den snabba tekniska utvecklingen pådrivet av den gröna omställningen ställa helt nya krav på byggnader och platser.

Arlandastad Group fortsätter att möjliggöra för människor att träffas på ett hållbart sätt. Därför är en hållbar och attraktiv destinationsutveckling väsentlig.

– Det senaste året, när pandemin lagt sig, har vi sett att intresset och behovet för människor att mötas är stort. För det är i mötet mellan människor som idéer växer fram. Därför arbetar vi för att fortsätta göra det möjligt för människor att träffas under förutsättningar som på minsta möjliga sätt påverkar klimatavtrycket, avslutar Anna Stenströmer.