Rättelse: Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

PUBLICERAT 21 april 2022

Rättelse avseende felaktig hänvisning i pressmeddelandet som offentliggjordes den 21 april 2022. I fotnoten finns en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i pressmeddelandet anses inte utgöra insiderinformation och hänvisningen till MAR har därför tagits bort i denna version.

Arlandastad Group AB (publ) höll den 21 april 2022 årsstämma. Aktieägarna har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag:

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag till resultatdisposition att ingen utdelning till aktieägare skulle göras utan att årets resultat ska balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode i enlighet med förslag ska utgå med 500 000 kr per år till styrelsens ordförande och 200 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen. Stämman beslutade också att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning samt att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. För tiden intill nästa årsstämma omvaldes som ledamöter: Peter Wågström, Per Taube, Peter Markborn, Tomas Rudin, Leif West, Sunniva Fallan Röd, Maria Halling Rankka och Lars Tagesson. Stämman beslutade vidare att Peter Wågström omvaldes som styrelseordförande.
  • Stämman beslutade att antal revisorer fortsatt ska vara en. Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som revisor med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen ändring av bolagsordningen så att bolagsstämma även ska kunna hållas i Sigtuna kommun där Arlandastad är beläget.
  • Stämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Övrig information
Styrelsen i Arlandastad Group AB (publ) har under konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valt Leif West som vice styrelseordförande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group
Tel: 070 281 24 99
Mejl: johanna.klingvall@arlandastad.se

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Dokument