Kommuniké från extra bolagsstämma i Arlandastad Group

PUBLICERAT 18 augusti 2021

Extra bolagsstämman i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694–0978 ("Arlandastad" eller "Bolaget") hölls idag den 18 augusti 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av och arvode till ny styrelseledamot

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter utan suppleanter samt att välja Lars Thagesson till ny styrelseledamot med ett arvode om 100 000 kronor. Samtliga nuvarande ledamöter kvarstår.

Beslut om Incitamentsprogram 2021/2024

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett incitamentsprogram genom emission av sammanlagt högst 286 195 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 575,76 kronor, till ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen samt till Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2024 till och med den 31 december 2024.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen under första handelsdagen vid noteringen av Bolagets aktier vid Nasdaq First North, dock lägst 30 kronor.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Extra bolagsstämman beslutade även att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget som inte förvärvas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier, till tillkommande ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2021/2024.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.arlandastadgroup.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Klingvall CFO, Arlandastad Group AB
Tel: +46 70 281 24 99
E-mail: johanna.klingvall@arlandastad.se

Om Arlandastad Group:

Arlandastad Group har hittills haft fokus på att förädla ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Arlanda. Genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlas till helt nya verksamheter har Bolaget varit med och skapat Sveriges första flygplatsstad. Arlandastad Group har sedan starten skapat förädlingsvärden om 3,9 miljarder kronor och har idag en balansomslutning på drygt 6 miljarder kronor samt en projektportfölj på cirka 30 miljarder kronor.

För mer information, vänligen gå till: www.arlandastadgroup.se


 

Dokument