Arlandastad Groups delårsrapport januari – september 2022: Vi flyttar fram våra positioner

PUBLICERAT 10 november 2022

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – september 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se. 

Under 2022 har Arlandastad Group tagit flera viktiga steg i linje med den plan som lades i samband med börsintroduktionen i september 2021. Vi har ökat vår utvecklingstakt, bildat JV- och intressebolag med externa parter för att säkra en fortsatt hög takt framåt samt etablerat oss på en ny plats med förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB. En viktig milstolpe för vår framtida tillväxt, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Delårsrapporten för januari - juni 2022 innehåller ett redovisningsfel avseende Bake My Day-affären, vilket är huvudanledningen till tredje kvartalets negativa resultat. I delårsrapporten redovisade bolaget för hög orealiserad värdeförändring i fastigheten motsvarande 97 Mkr. Nettoeffekten, med hänsyn till uppskjuten skatt, uppgick till 76 Mkr. Av dessa 76 Mkr är 34 Mkr hänförliga till ett periodiseringsfel mellan andra och tredje kvartalet 2022 och resterande del om 42 Mkr utgjorde en felaktighet i redovisningen. Felaktigheten har justerats i delårsrapporten för januari – september 2022.

Resultatet för kvartalet uppgick till -75,4 (125,8) och för årets första nio månader 605,5 Mkr (92,7). Resultatet för årets första nio månader kommer främst från förvärvet av Skavsta, 337 Mkr, realiserade värdeförändringar vid försäljning av fastigheter till intressebolag, 104 Mkr samt orealiserade värdeförändringar om 166,2 Mkr.

Januari till september 2022 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 208,7 Mkr (122,7).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 288,9 Mkr (-41,1).
  • Resultatet före skatt uppgick till 559,0 Mkr (131,6).
  • Periodens resultat uppgick till 605,5 Mkr (92,7), motsvarande 9,6 kronor/aktie (1,5) före och efter utspädning.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,7 Mdkr (6,0).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,56 Mdkr (1,57), motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (26).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 92 kr (79).

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 10 november klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.
Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Johanna Klingvall, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 

Välkommen att lyssna in på presentationen::
Arlandastad Group Q3 rapport 2022 (financialhearings.com)
Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats:
https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av delårsrapporten januari-juni 2022 publiceras på bolagets webbplats slutet av november 2022:
https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska
markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns
på www.arlandastadgroup.se. 

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Dokument